Политика за поверителност

Обща информация

Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване „Христо Ботев“ е институция в системата на предучилищното и училищното образование и действа в качеството на Администратор на лични данни.

Във връзка с влизането в сила на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физически лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46 ЕО, ние се ангажираме да Ви информираме как събираме и използваме Вашите лични данни чрез нашия уебсайт.

Видове лични данни, които съхраняваме

По-долу е посочена информацията, съдържаща лични данни, която обработваме чрез нашия уебсайт:

 • Лог файлове:
  • Какви данни събираме:
   • Интернет (IP) адрес;
   • Използван интернет браузър;
   • Време и период на посещение на нашия уебсайт;
  • За какво ги събираме:
   • За да гарантираме непрекъснатата сигурност и функциониране на нашия уебсайт, включително за защита срещу киберпрестъпления;
  • Какво е основанието за използване на тези данни:
   • Наш легитимен интерес, във връзка с посочените цели;
 • Поръчки:
  • Какви данни събираме:
   • Две имена;
   • Държава;
   • Адрес, включващ улица, квартал, блок, апартамент;
   • Град;
   • Пощенски код;
   • Телефон;
   • Имейл адрес;
   • Друга информация, съдържаща лични данни, която може да получим чрез бележките към поръчката.
  • За какво ги събираме:
   • Приемане на поръчка и доставката й до адрес.
  • Какво е основанието за използване на тези данни:
   • Изпълнение на договор от разстояние, по който посетителят е страна.

Събиране на личните Ви данни

Ние събираме и обработваме само тези лични данни, които Вие ни предоставите по време на престоя си на нашия уебсайт и само съгласно целите, които сме посочили по-горе в таблицата.

Това може да бъде осъществено по различен начин, а именно:

 • косвено от Вас, например когато посетите и разглеждате нашия уебсайт;
 • при поръчка на продукт посредством функционалността за онлайн пазаруване на на нашия уебсайт.

Обработването на Ваши лични данни, предоставени при поръчка на продукт от нашия уебсайт, е необходимо условие за сключване на договор от разстояние и неговата доставка. Без предоставянето на точни и пълни Ваши лични данни при поръчка на продукт от нашия уебсайт, не можем да изпълним Вашата поръчка.

Автоматизирано вземане на решения

Нашият уебсайт не осъществява под никаква форма и начин автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, въз основа на Ваши лични данни.

Промяна на целите, за които използваме Вашите лични данни

При необходимост от обработване на Вашите лични данни за цели, различни от описаните в настоящата Политика, Вие ще бъдете предварително информирани, а когато е необходимо съответното обработване ще се осъществи само след получаване на Вашето съгласие.

Споделяне на лични данни с трета страна

Възможно е да споделяме личните Ви данни с други физически или юридически лица, когато:

 • това е законово изискване спрямо нас;
 • това е необходимо за функционирането на този уебсайт (като например с дружеството доставчик на хостинг услугата); или
 • имаме легитимен интерес да го направим (като например упражняване на правни претенции);
 • куриерски фирми, за извършване на доставка на поръчан продукт.

В случай на споделяне на лични данни с трета страна, изискваме от тази трета страна да спазва сигурността на Вашите лични данни и да ги третират в съответствие с релевантното право на ЕС и българското законодателство. Освен това всички наши доставчици на услуги трябва да предприемат подходящи мерки за сигурност, за да защитят Вашите лични данни в съответствие с нашите правила. Ние не разрешаваме на нашите доставчици на услуги да използват Вашите лични данни за собствена цел.

Ние им позволяваме да обработват Ваши лични данни само:

 • за конкретни цели; и
 • в съответствие с нашите инструкции.

Сигурност и защита на Вашите лични данни

Вашите лични данни заслужават най-голяма степен на защита и сигурност. Ето защо сме въвели подходящи технически и организационни мерки за сигурност, за да предотвратим случайно изгубване, използване, достъп по неразрешен начин, промяна или разкриване.

Освен това, достъпът до Вашите лични данни е ограничен само до тези наши служители, контрагенти и други лица, които имат отношение и са оторизирани за достъп до тях. Те обработват Вашите лични данни само съгласно нашите указания и са задължени да пазят поверителност.

Ние въведохме строги процедури за справяне с всяко предполагаемо нарушение на сигурността, което включва лични данни, и ще уведомим Вас и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД) при настъпило нарушение, когато сме законово задължени да го направим.

Срок, в рамките на който ще се съхраняват личните Ви данни

Ние съхраняваме Вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо във връзка с целите, за които сме ги събрали.

Вашите лични данни могат да бъдат съхранявани и за по-дълъг период от този, необходим за осъществяване на непосредствените цели, поради които сме ги събрали, във връзка с наш легитимен интерес при евентуални искови претенции от Ваша страна.

Максималният срок, в рамките на който съхраняваме Вашите лични данни, събирани чрез нашия уебсайт, е 11 (единадесет) години.

Актуалност на личните данни

Ние се стремим да поддържаме личните Ви данни, които съхраняваме, точни и актуални.

Упражняване на Вашите права

При определени обстоятелства, имате право да заявите:

 • Достъп до личните Ви данни. Това означава, че можете да получите копие от лични данни, които съхраняваме за вас, и да проверите дали ги обработваме правилно;
 • Коригиране на личните данни, които държим за Вас. Това означава, че можете да коригирате всички непълни или неточни лични данни, които държим за Вас;
 • Изтриване на Ваши лични данни. Това означава, че можете да заявите да изтрием или премахнем лчини данни, когато няма основателна причина да продължим да ги обработваме;
 • Ограничаване на обработката на Вашите лични данни. Това означава, че можете да ни помолите да преустановим обработването на лични данни за Вас, например ако искате да установим точността или причината за тяхното обработване;ю
 • Преносимост на Вашите лични данни. Вие можете да получите Вашите лични данни, които ние обработваме, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат или да пожелаете да ги прехвърлим на друг администратор, ако обработването се основава на Ваше съгласие или договорно задължение;
 • Възражение срещу обработваните от нас Ваши лични данни;
 • Оттегляне на даденото от Вас съгласие по всяко време, като оттеглянето не засяга законосъобразността на обработваните лични данни до момента на оттеглянето. (само за обработване на лични данни, което се извършва на основание дадено от Вас съгласие.);

Ако желаете да упражните някое от горепосочените права, ние може да поискаме допълнителна информация от Вас с цел потвърждаване на самоличността Ви. Това е мярка за сигурност, която гарантира, че личните Ви данни не се разкриват на никое лице, което няма право да ги получи.

Вие можете да упражните правата си по един от следните начини:

 • лично, чрез подаване на писмено заявление по образец, което ще Ви бъде предоставено на място на адреса на Администратора или можете да го изтеглите и попълните от уебсайта на училището https://pgvad.org като същото трябва да бъде входирано на адреса на училището.
 • по електронен път, на имейла на Администратора tdvap@pgvad.org чрез подаване на Заявление по образец, което може да бъде намерено в раздел „Защита на личните данни“ на нашия уебсайт. В този случай Заявлението Ви трябва да бъде оформено като електронен документ по смисъла на ЗЕДЕУУ, подписан с квалифициран електронен подпис (КЕП). Заявлението следва да се подаде от имейл адреса, съдържащ се в издаденото квалифицирано удостоверение на електронен подпис за физическо лице.
 • Вие имате и правото по всяко време да подадете жалба до компетентния надзорен орган на Република България – Комисия за защита на личните данни. За да се запознаете с условията за подаване на жалба до Комисията по защита на данните, моля посетете уебсайта на КЗЛД на следния адрес: https://www.cpdp.bg

Връзки към други сайтове

На нашия уебсайт е възможно да се съдържат връзки към други уебсайтове. Настоящата политика за поверителност се отнася само към този уебсайт. За повече информация относно обработваните от други уебсайтове лични данни, моля, запознайте се с техните политики за поверителност.

Промени в Политика за поверителност

Всички изменения и допълнения в настоящата политика за поверителност ще бъдат прилагани след публикуване на актуалното й съдържание на нашия уебсайт: https://pgvad.org

За връзка с нас:

 • Адрес: гр. Пловдив, ул. „Гладстон“ №70;
 • Телефон: (+35932) 642 348;
 • Ел. поща: tdvap@pgvad.org

За връзка с Длъжностното лице по защита на данните:

 • Име: Живко Павлов
 • Телефон: 02/492 0 112
 • Ел. поща: office@adpo.bg
 • Интернет страница: www.adpo.bg

За връзка с Комисия за защита на личните данни:

 • Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 • Електронна поща: kzld@cpdp.bg
 • Интернет страница: www.cpdp.bg

Версия: 00/14.02.2020