Текущи проекти

Проект № BG05M20P001-2.014-001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Проект №2019-1-BG01-KA102-061874 по програма „Еразъм +“, ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“ на тема “ Дуално обучение в мебелното производство“ с партньор Асоциация Импрендитандо, гр. Милано, Италия

Проект № 2019-1-IT01-KA202-0007793 “Montessori in the VET” „Монтeсори в професионалното образование“. ПГВАД „Христо Ботев“ – Пловдив е в партньорство с професионални колежи от Италия, Испания, Португалия и Латвия. Водеща организация е професионалния колеж от Citta di Castello – Италия

Проект GRANT AGREEMENT № 2020-1-IT02-KA201-079705 Erasmus+ Programme – KA2 – School, PROJECT: SKILLED: KEY COMPETENCES FOR BUILDING SUSTAINABILITY KNOWLEDGE THROUGH FOOD, „Ключови компетенции за изграждане на знания за устойчиво хранене“ПГВАД „Христо Ботев“ – Пловдив е партньор на фондация Barilla Center for Food, гр. Парма, Италия

 

Проект BG05M2OP001-2.011-00001 „Подкрепа за успех

Дейност 2 по проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

 

ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИНСТРУМЕНТАРИУМА ЗА РАННО ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА УЧЕНИЦИ В РИСК ОТ ПРЕЖДЕВРЕМЕННО НАПУСКАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА И ЗА ДИФЕРЕНЦИРАН ПОДХОД ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ ИМ ОТ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНДИВИДУАЛНА ПОДКРЕПА

График за провеждане на занятията по групи:

Английски език: 

Български език и литература: 

Математика 

Интериорен дизайн

Занятията приключват през м.юни 2021. Няма занятия през лятната ваканция.

Приключили проекти

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

  • „Германският опит в производството и реновирането на мебели от масивна дървесина“- № 2013-1-BG1-LEO01-08862
  • Работа в реална работна среда – „ТЕД-БЕД“ ЕАД
  • „Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодателите“
  • „Да направим училището привлекателно за младите хора“ – УЧИЛИЩЕ ЗА СЕБЕУТВЪРЖДАВАНЕ И ПОДГОТОВКА КЪМ ЕВРОПЕЙСКИ ХОРИЗОНТИ (УСПЕХ)
  • „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства“
  • „Нова възможност за моето бъдеще“ – Система за идентифициране и признаване на неформално придобити знания, умения и компетентности
  • Проект ”Запознаване с германския опит в реставрацията на мебели и изработването на струнни инструменти” –  №2010-1-BG1-LEO 01-03253
  • Проект BG051PO001-3.3.03/0029 Училищни и студентски практики „Практика в реална работна среда-стадий от развитието на младите специалисти” „Мебелор”ООД