План за действие за 2020/2021 година за Безопасност на движението по пътищата

Заявление до директора за отсъствия на ученици по семейни причини

График на учебното време

Занимания по интереси

Спортни дейности за допълнителния час по физическо възпитание

Форми на обучение в ПГВАД „Христо Ботев“

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвими групи

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Училищни учебни планове:

XI a – Интериорен дизайн                          XI б – Интериорен дизайн

– Мебелно производство                              – Производство на тапицирани изделия

XII а – Мебелно призводство

Реставрация на стилни мебели и дограма

IX a – Мебелно призводство

IX б – Интериорен дизайн

IX б – Реставрация на стилни мебели и дограма

X а – Мебелно призводство

X а – Интериорен дизайн

VIII а – Мебелно призводство                      VIII б- Интериорен дизайн

VIII в – Реставрация на стилни мебели и дограма

VIII в – Полиграфия

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПГВАД „ХРИСТО БОТЕВ“

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ГИМНАЗИЯТА ПРЕЗ 2018 – 2019 УЧЕБНА ГОДИНА

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО ПРЕЗ ПЕРИОДА 2015 – 2020 ГОДИНА

2015 – 2016 учебна година

График за консултации на ученици и срещи с родители за учебната 2015-2016 година.

График за класни и контролни работи през I-ви учебен срок на 2015-2016 година.

Седмична програма за I-ви срок на учебната 2015-2016 година.

Седмична програма за І-ви срок на 2014-2015 уч. год.

График за провеждане на изпити през месец Януари 2014 г. за ученици в самостоятелна форма на обучение и 12 клас от минали години

График за провеждане на изпити през месец Януари 2014 г. за ученици в задочна форма на обучение

Седмична програма за ІІ-ри срок на 2013-2014 уч. год.