В професионалната гимназия учениците се обучават по следните професии и специалности.

Професия: Организатор в дървообработването и производството на мебели;

Специалност: Мебелно производство

Организаторът планира, координира и контролира производствения процес в предприятието/отдела, за който отговаря, осигурява условия и материали за производството на различни видове изделия.
След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да умее да изпълнява качествено технологичните операции при производството на различни видове мебели, като:

 • познава, подбира и използва дървесина, дървесни и спомагателни материали;
 • обработва дървесината с ръчни инструменти и универсални дървообработващи машини, като спазва изискванията за точност и качество при производство на мебели;
 • настройва за работа и поддържа инструменти, машини и съоръжения;
 • произвежда мебели при спазване на последователността на технологичните операции;
 • извършва монтажно – ремонтни дейности;
 • разчита конструктивна документация на мебелни изделия;
 • съставя спецификации и разходни норми на материали;
 • конструира и проектира мебели и интериор за жилищни и обществени сгради и офиси;
 • анализира условията за работа и съобразно с тях да извършва необходимите трудови дейности;
 • планира, организира и контролира дейностите.

Професия: Техник-технолог в дървообработването
Специалност: Реставрация на стилни мебели и дограма

Осигурява се подготовка по дърворезбарство, тапицерия, струговане на дървесина с цел реставрация на стилни мебели и изработване на нови от дървесина. Завършилите могат да планират, организират и контролират дейностите при създаване на малко или средно предприятие за реставриране на стилни мебели и дограма.

След завършване на обучението по специалността, обучаваният трябва да извършва реставрация на стилни мебели и дограма, като:

 • подбира правилно ръчни инструменти, универсални и специализирани дървообработващи машини;
 • познава стиловите особености на мебелите и дограмата през различните епохи;
 • използва методи и средства за защита, модифициране и консервиране на дървесината;
 • извършва монтажно-ремонтни и реставрационни дейности;
 • проектира и изработва видове дърворезба;
 • конструира и проектира стилни мебели и интериор за жилищни, обществени сгради и офиси;
 • планира, организира и контролира дейностите при създаване на малко или средно предприятие за реставриране на стилни мебели и дограма

Придобиване на Трета степен на професионална квалификация

Професия: Дизайнер
Специалност: Интериорен дизайн

Тази специалност дава възможност за работа като интериорен дизайнер с прилагане на знания по AutoCAD, Photoshop и други съвременни компютърни програми, изучавани по специалността.

След завършването на обучението по специалността обучаваният трябва да:

 • познава и използва основни, помощни и спомагателни материали за изработване на обемно-пространствена структура на интериорно решение;
 • познава и работи с основните видове ръчни инструменти и приспособления, машини и техника за обработване на картон, дърво, метал, полистирол, гипс и др. материали, използвани при макетирането на изделия от дизайна на интериора и на детайли от тях;
 • набира, анализира и систематизира проучвателен материал за съществуващи решения по зададена тема, като изготвя доклад за проучването;
 • чертае и разкроява основни конструктивни елементи, изработва шаблони и калъпи на форми при макетиране;
 • контролира качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания за интериорни решения.

Професия: Техник – технолог в дървообработването и мебелното производство
Специалност: Мебелно производство

Завършилите могат да бъдат технически ръководители и проектанти при изработване на мебели и интериори.

След завършване на обучението по специалността, обучаваният трябва да умее да изпълнява качествено технологичните операции при производството на различни видове мебели, като:

 • познава, подбира и използва дървесина, дървесни и спомагателни материали;
 • обработва дървесината с ръчни инструменти и универсални дървообработващи машини, като спазва изискванията за точност и качество при производство на мебели;
 • настройва за работа и поддържа инструменти, машини и съоръжения;
 • произвежда мебели при спазване на последователността на технологичните операции;
 • извършва монтажно – ремонтни дейности;
 • разчита конструктивна документация на мебелни изделия;
 • съставя спецификации и разходни норми на материали;
 • конструира и проектира мебели и интериор за жилищни и обществени сгради и офиси;
 • анализира условията за работа и съобразно с тях да извършва необходимите трудови дейности;
 • планира, организира и контролира дейностите.

Професия: Техник – технолог в дървообработването и мебелното производство
Специалност: Производство на строителни изделия от дървесина

В процеса на работа техник-технологът в дървообработването подбира и обработва дървесина и дървесни материали с универсални и специализирани дървообработващи машини; настройва за работа и поддържа инструменти, машини и съоръжения; произвежда изделия от дървесина, дървесни и
спомагателни материали; извършва монтаж, ремонт или реставрация на същите, като контролира качеството във всеки етап от производството; конструира и проектира изделия от дървесина и дървесни материали, умее да съставя и разчита технологична документация на изделия. Завършващите тази специалност имат умения за производство на дограма, дървесни подови и покривни конструкции, дървени стълби и дървесни сглобяеми къщи.

Професия: Полиграфист

Специалност: Полиграфия

Придобилите трета степен на професионална квалификация по
професията „Полиграфист“ могат да работят в печатници, отделни цехове, рекламни агенции, издателства, културни институции на длъжност „Полиграфист“.

Придобиване на Втора степен на професионална квалификация

Професия: Оператор в дървообработването

Специалност: Производство на тапицирани изделия

Завършилите се подготвят за самостоятелна работа или работа във фирма като конструктор, технолог, тапицер за изработване на нови или ремонт на тапицирани изделия, за обзавеждане на жилищни и обществени сгради, транспортни средства и други

След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да умее да изпълнява качествено технологичните операции при производството на тапицирани изделия, като:

 • подбира видове тапицерски материали;
 • използва ръчни инструменти, машини и съоръжения за тапициране;
 • извършва в последователен ред технологичните операции за тапициране и спазва изискванията на БДС за функционални размери и качество;
 • разчита и разработва конструктивна документация;
 • съставя спецификации на материали за тапициране и изготвя разходни норми;
 • контролира качеството на всеки етап от производството;
 • прилага нормативната уредба за създаване на малко или средно предприятие за производство на тапицирани изделия;
 • планира, организира и контролира дейността му;

Професия: Дърворезбар

Специалност: Дърворезбарство

Дърворезбарят може да разчита работни проекти, чертежи, схеми, скици и да изработва дърворезба по тях. Може да разкроява и декорира детайли от дърво, сглобява и обработва дървени изделия. Извършва повърхностна обработка на изделието – пилене, позлатяване, матиране и др.  Дърворезбарят може да работи като производител на изделия от дърво, майстор-гравьор, дърводелец мебелист.