Проект №BG051PO001-4.3.05.0041 „Актуализиране на професионалното образование и обучение с участие на местните работодатели – гаранция за повишаване качеството на живот”

През месец октомври 2013 г. ПГВАД „Христо Ботев” започна работа по проект „Актуализиране на професионалното образование и обучение с участие на местните работодатели – гаранция за повишаване качеството на живот” на „Структурните фондове и международни образователни програми” на МОН, ОП на РЧР, финансиран от Европейския социален фонд на ЕС. Целта е: Да се изгради съвременен образователен парк за изработване на матраци от ново поколение, отговарящи на съвременни изисквания. Да се улесни прехода от училищната работилница към реална работна среда и създаване на необходимите трудови навици за спазване на производствената и технологична дисциплина. Проектът се реализира с участието на партньора „ТЕД-БЕД” ЕАД.    

ПРИЕМ 2013-2014

Транспорт на всички пътвуащи от областта. Преференциални цени за курса за придобиване на шофьорска книжка. По-високи стипендии за успех. Парични награди за изявени ученици. Финансирана практика в реална работна среда. Еднократни помощи за социално-слаби ученици.