ДЗИ

28 август 2019 година – Български език и литература

29 август 2019 година – ДЗИ по избор

Държавни изпити по теория и практика на професията

11 септември 2019 година – теория на професията

2019 г. – практика на професията

Поправителна сесия за ученици в дневна форма на обучение – септември 2019 г.