На 22 декември 2016 г. в Актовата зала на училището, учениците от групата по интереси „Тапицерство и декораторство“ с ръководител Ангелина Николова, представиха програмата на групата и извършеното до момента.
На събитието присъстваха Галя Пеева и Иван Богданов – заместник директори в ПГВАД, ученици и учители.
Извънкласното занимание на учениците се финансира от ЕСФ и ОП НОИР по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) – фаза 1.
Галерия