Участниците по проект №BG051PO001-4.3.05.0041 „Актуализиране на професионалното образование и обучение с участие на местните работодатели – гаранция за повишаване качеството на живот” си разпределиха учебните предмети – „Организация и планиране на производството“; „Контрол и управление на качеството“;  „Механизация и автоматизация на производството“ и „Бизнес комуникации“ по които ще изработят учебни програми заедно с представители на работодателите.