Текущи проекти

Проект BG05M2OP001-2.011-00001 „Подкрепа за успех

График за провеждане на занятията по групи:

Английски език: 8а, 8б, 8в, 9а, 9б, 10а

Български език и литература: 8, 9, 11

Математика 8а, 9б

Информационни технологии: 10а

Занятията приключват през м.юни 2019. Няма занятия през лятната ваканция.

Приключили проекти

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

  • „Германският опит в производството и реновирането на мебели от масивна дървесина“- № 2013-1-BG1-LEO01-08862
  • Работа в реална работна среда – „ТЕД-БЕД“ ЕАД
  • „Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодателите“
  • „Да направим училището привлекателно за младите хора“ – УЧИЛИЩЕ ЗА СЕБЕУТВЪРЖДАВАНЕ И ПОДГОТОВКА КЪМ ЕВРОПЕЙСКИ ХОРИЗОНТИ (УСПЕХ)
  • „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства“
  • „Нова възможност за моето бъдеще“ – Система за идентифициране и признаване на неформално придобити знания, умения и компетентности
  • Проект ”Запознаване с германския опит в реставрацията на мебели и изработването на струнни инструменти” –  №2010-1-BG1-LEO 01-03253
  • Проект BG051PO001-3.3.03/0029 Училищни и студентски практики „Практика в реална работна среда-стадий от развитието на младите специалисти” „Мебелор”ООД