През изминалата учебна година 70 ученици и 10 учители по професионална подготовка придобиха знания и умения за изработване на двулицеви матраци, участвайки в проект №BG051PO001-4.3.05.0041 „Актуализиране на професионалното образование и обучение с участие на местните работодатели – гаранция за повишаване качеството на живот”.
В края на проекта участниците имаха възможност да покажат наученото в реална работна среда в производствените помещения на „ТЕД-БЕД“ ЕООД.