ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

Балообразуването за всички специалности е следното: Оценката от НВО по БЕЛ*2 + оценката от НВО по Математика*2 + оценката по Информационни технологи от свидетелството за основно образование + оценката по Изобразително изкуство от свидетелството за основно образование

Презентация

СПЕЦИАЛНОСТ: МЕБЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО /дуално обучение/
Професия: Техник-технолог в дървообработването, с разширено изучаване на Английски език

СПЕЦИАЛНОСТ: ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН
Професия: Дизайнер, с разширено изучаване на Английски език

СПЕЦИАЛНОСТ: ПОЛИГРАФИЯ /обучение чрез работа – дуална форма/
Професия: Полиграфист, с разширено изучаване на Английски език

СПЕЦИАЛНОСТ: РЕСТАВРАЦИЯ НА СТИЛНИ МЕБЕЛИ И ДОГРАМА /дуална форма/
Професия: Техник-технолог в дървообработването, с английски език, без разширено и без интензивно изучаване на чужд език

СПЕЦИАЛНОСТ: ПРОИЗВОДСТВО НА ТАПИЦИРАНИ ИЗДЕЛИЯ /обучение чрез работа – дуална форма/
Професия: Оператор в дървообработването, с английски език, без разширено и без интензивно изучаване на чужд език

ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

СПЕЦИАЛНОСТ: МЕБЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО /дуално обучение/
Професия: Техник-технолог в дървообработването
СПЕЦИАЛНОСТ: ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН
Професия: Дизайнер
СПЕЦИАЛНОСТ: ПРОИЗВОДСТВО НА ТАПИЦИРАНИ ИЗДЕЛИЯ /обучение чрез работа – дуална форма/
Професия: Оператор в дървообработването
СПЕЦИАЛНОСТ ПОЛИГРАФИЯ /обучение чрез работа – дуална форма/
Професия: Полиграфист
СПЕЦИАЛНОСТ: РЕСТАВРАЦИЯ НА СТИЛНИ МЕБЕЛИ И ДОГРАМА /дневна форма/
Професия: Техник-технолог в дървообработването
СПЕЦИАЛНОСТ: Дърворезба /дневна форма/
Професия: Дърворезбар
С разширено изучаване на Английски език С разширено изучаване на Английски език Без разширено и без интензивно изучаване на английски език С разширено изучаване на Английски език С разширено изучаване на Английски език С разширено изучаване на Английски език

График на дейностите

Прием за 2019-2020 учебна година

След завършено основно образование:

Професия: Техник-технолог в дървообработването;
Специалност: Мебелно производство /дуално обучение/

с разширено изучаване на Английски език  и придобиване на трета степен на професионална квалификация.

ПРЕДИМСТВА на дуалното обучение /обучение чрез работа/:

1.Учениците получават необходимите знания по общообразователните и специалните учебни предмети. Професионалната квалификация, се осъществява както в училище, така и в реална работна среда.

2. Придобитите в училище знания много скоро след това се допълват от реален практически опит и съответно се адаптират към него.

3. За времето на учебната и производствена практика в 11 и 12 клас, учениците получават трудово възнаграждение – минимална работна заплата за страната.

4. Обучаваните имат твърдо осигурена работа след придобиване на съответната квалификация.

5. Постъпвайки на работа в предприятието, не се налага допълнително обучение за работата, която ще изпълняват.

Професия: Дизайнер
Специалност: Интериорен дизайн

с разширено изучаване на Английски език  и придобиване на трета степен на професионална квалификация.

       

 

Професия:  Полиграфист ;
         Специалност: Полиграфия  /дуално обучение/

с разширено изучаване на Английски език  и придобиване на трета степен на професионална квалификация.

 

 Професия:  Оператор в дървообработването ;
 Специалност: Производство на тапицирани изделия  /дуално обучение

без разширено  и без интензивно изучаване на чужд език  и придобиване на втора степен на професионална квалификация.

 

 

 

Професия: Техник-технолог в дървообработването;
Специалност: Реставрация на стилни мебели и дограма /дуално обучение/

без разширено  и без интензивно изучаване на чужд език  и придобиване на трета степен на професионална квалификация.

         

 

 

Професия: Техник-технолог в дървообработването;
Специалност: Производство на строителни изделия от дървесина /дуално обучение/  

 

без разширено  и без интензивно изучаване на чужд език  и придобиване на трета степен на професионална квалификация.

 

 

Подаване на документи за участие в приема от  3 – 5. 07.2019 г. включително в следните училища:

През тази година заявления ще могат да се подават и онлайн на адрес:

https://priem.mon.bg

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране до 16.07.2019 г. в ПГВАД „Хр. Ботев“

Необходими документи:

  • Заявление по образец
  • Свидетелство за основно образование  – оригинал
  • Оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар

Балообразуването за всички специалности се определя както следва:

Удвоените резултати от външното оценяване по БЕЛ и математика, оценките от свидетелството за основно образование по Изобразително изкуство и Информационни технологии, превърнати в точки съгласно  чл.9 ал.10 от Наредба №11 от 1.09.2016 г. за оценяване резултатите от обучението на учениците: „(10) Когато за приемане на места, определени с държавния или с допълнителния план-прием, се налага превръщане в точки на оценките от документите за завършен етап или за завършена основна степен на образование, се прилага следната скала:
1. отличен 6 се приравнява на 50 точки;
2. много добър 5 се приравнява на 39 точки;

3. добър 4 се приравнява на 26 точки;
4. среден 3 се приравнява на 15 точки“