За четвърта поредна година училището ни работи по ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора”-УСПЕХ. Извънкласните форми, в които се включиха 28 ученици са: клуб „Родознание”, ателие „Нарисувай света около нас” и клуб „Журналистика”.