Специалности


В професионалната гимназия учениците се обучават по следните професии и специалности.

Професия: Организатор в дървообработването и производството на мебели;

Специалност: Мебелно производство

Организаторът планира, координира и контролира производствения процес в предприятието/отдела, за който отговаря, осигурява условия и материали за производството на различни видове изделия.
След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да умее да изпълнява качествено технологичните операции при производството на различни видове мебели, като:

 • познава, подбира и използва дървесина, дървесни и спомагателни материали;
 • обработва дървесината с ръчни инструменти и универсални дървообработващи машини, като спазва изискванията за точност и качество при производство на мебели;
 • настройва за работа и поддържа инструменти, машини и съоръжения;
 • произвежда мебели при спазване на последователността на технологичните операции;
 • извършва монтажно – ремонтни дейности;
 • разчита конструктивна документация на мебелни изделия;
 • съставя спецификации и разходни норми на материали;
 • конструира и проектира мебели и интериор за жилищни и обществени сгради и офиси;
 • анализира условията за работа и съобразно с тях да извършва необходимите трудови дейности;
 • планира, организира и контролира дейностите.

Професия: Техник-технолог в дървообработването
Специалност: Реставрация на стилни мебели и дограма

Осигурява се подготовка по дърворезбарство, тапицерия, струговане на дървесина с цел реставрация на стилни мебели и изработване на нови от дървесина. Завършилите могат да планират, организират и контролират дейностите при създаване на малко или средно предприятие за реставриране на стилни мебели и дограма.

След завършване на обучението по специалността, обучаваният трябва да извършва реставрация на стилни мебели и дограма, като:

 • подбира правилно ръчни инструменти, универсални и специализирани дървообработващи машини;
 • познава стиловите особености на мебелите и дограмата през различните епохи;
 • използва методи и средства за защита, модифициране и консервиране на дървесината;
 • извършва монтажно-ремонтни и реставрационни дейности;
 • проектира и изработва видове дърворезба;
 • конструира и проектира стилни мебели и интериор за жилищни, обществени сгради и офиси;
 • планира, организира и контролира дейностите при създаване на малко или средно предприятие за реставриране на стилни мебели и дограма

Придобиване на Трета степен на професионална квалификация

Професия: Дизайнер
Специалност: Интериорен дизайн

Тази специалност дава възможност за работа като интериорен дизайнер с прилагане на знания по AutoCAD, Photoshop и други съвременни компютърни програми, изучавани по специалността.

 

След завършването на обучението по специалността обучаваният трябва да:

 • познава и използва основни, помощни и спомагателни материали за изработване на обемно-пространствена структура на интериорно решение;
 • познава и работи с основните видове ръчни инструменти и приспособления, машини и техника за обработване на картон, дърво, метал, полистирол, гипс и др. материали, използвани при макетирането на изделия от дизайна на интериора и на детайли от тях;
 • набира, анализира и систематизира проучвателен материал за съществуващи решения по зададена тема, като изготвя доклад за проучването;
 • чертае и разкроява основни конструктивни елементи, изработва шаблони и калъпи на форми при макетиране;
 • контролира качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания за интериорни решения.

Професия: Техник-технолог в дървообработването

Специалност: Тапицерство и декораторство

Завършилите се подготвят за самостоятелна работа или работа във фирма като конструктор, технолог, тапицер за изработване на нови или ремонт на тапицирани изделия, за обзавеждане на жилищни и обществени сгради, транспортни средства и други

След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да умее да изпълнява качествено технологичните операции при производството на тапицирани изделия, като:

 • подбира видове тапицерски материали;
 • използва ръчни инструменти, машини и съоръжения за тапициране;
 • извършва в последователен ред технологичните операции за тапициране и спазва изискванията на БДС за функционални размери и качество;
 • разчита и разработва конструктивна документация;
 • съставя спецификации на материали за тапициране и изготвя разходни норми;
 • контролира качеството на всеки етап от производството;
 • прилага нормативната уредба за създаване на малко или средно предприятие за производство на тапицирани изделия;
 • планира, организира и контролира дейността му;

Професия: Техник – технолог в дървообработването и мебелното производство
Специалност: Мебелно производство

Завършилите могат да бъдат технически ръководители и проектанти при изработване на мебели и интериори.

След завършване на обучението по специалността, обучаваният трябва да умее да изпълнява качествено технологичните операции при производството на различни видове мебели, като:

 • познава, подбира и използва дървесина, дървесни и спомагателни материали;
 • обработва дървесината с ръчни инструменти и универсални дървообработващи машини, като спазва изискванията за точност и качество при производство на мебели;
 • настройва за работа и поддържа инструменти, машини и съоръжения;
 • произвежда мебели при спазване на последователността на технологичните операции;
 • извършва монтажно – ремонтни дейности;
 • разчита конструктивна документация на мебелни изделия;
 • съставя спецификации и разходни норми на материали;
 • конструира и проектира мебели и интериор за жилищни и обществени сгради и офиси;
 • анализира условията за работа и съобразно с тях да извършва необходимите трудови дейности;
 • планира, организира и контролира дейностите.

 

Придобиване на Втора степен на професионална квалификация

Професия: Дърворезбар

Специалност: Дърворезбарство

Дърворезбарят може да разчита работни проекти, чертежи, схеми, скици и да изработва дърворезба по тях. Може да разкроява и декорира детайли от дърво, сглобява и обработва дървени изделия. Извършва повърхностна обработка на изделието – пилене, позлатяване, матиране и др.  Дърворезбарят може да работи като производител на изделия от дърво, майстор-гравьор, дърводелец мебелист.