Прием


План-прием за 2017-2018 учебна година 

След завършен 7 клас:

Професия: Техник-технолог в дървообработването;
Специалност: Мебелно производство /дуално обучение/

 

с разширено изучаване на Английски език  и придобиване на трета степен на професионална квалификация.

 

ПРЕДИМСТВА на дуалното обучение:

1.Учениците получават необходимите знания по общообразователните и специалните учебни предмети. Професионалната квалификация, се осъществява както в училище, така и в реална работна среда.

2. През срока на обучение от 9 до 12 клас всеки ученик получава стипендия от 50 лв. независимо от полагащата му се социална стипендия или стипендия по успех.

3. Придобитите в училище знания много скоро след това се допълват от реален практически опит и съответно се адаптират към него.

4. Обучаваните имат твърдо осигурена работа след придобиване на съответната квалификация.

5. Постъпвайки на работа в предприятието, не се налага допълнително обучение за работата, която ще изпълняват.

 

Професия: Техник-технолог в дървообработването;
Специалност: Тапицерство и декораторство

Специалност: Реставрация на стилни мебели и дограма

с разширено изучаване на Английски език  и придобиване на трета степен на професионална квалификация

Професия: Дизайнер
Специалност: Интериорен дизайн

с разширено изучаване на Английски език  и придобиване на трета степен на професионална квалификация.

 

Подаване на документи за участие в приема 16-22.06.2017 г. включително в следните училища:

През тази година заявления ще могат да се подават и онлайн.

/по-късно ще посочим къде и как/

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране 28.06  – 30.06.2017 г. в ПГВАД „Хр. Ботев“

Необходими документи:

  • Заявление по образец
  • Свидетелство за основно образование /завършен VІІ клас/ – оригинал
  • Оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар

Балообразуването за всички специалности се определя както следва:

Удвоените резултати от външното оценяване по БЕЛ и математика, оценките от свидетелството за основно образование по Изобразително изкуство и Информационни технологии, превърнати в точки съгласно  чл.9 ал.10 от Наредба №11 от 1.09.2016 г. за оценяване резултатите от обучението на учениците: „(10) Когато за приемане на места, определени с държавния или с допълнителния план-прием, се налага превръщане в точки на оценките от документите за завършен етап или за завършена основна степен на образование, се прилага следната скала:
1. отличен 6 се приравнява на 50 точки;
2. много добър 5 се приравнява на 39 точки;

3. добър 4 се приравнява на 26 точки;
4. среден 3 се приравнява на 15 точки“

След завършен 8 клас:

Дневна форма на обучение и придобиване на трета степен на професионална квалификация:

Професия: Дизайнер
Специалност: Интериорен дизайн

 

Професия: Техник-технолог в дървообработването
Специалност: Мебелно производство /дуално обучение: виж по-горе/

 

Професия: Дърворезбар
Специалност: Дърворезбарство

Подаване на документи за кандидатстване в ПГВАД „Христо Ботев“
За  първи етап 03.07 – 05.07.2017 г. включително . Конкурс по документи.
Записване на приетите ученици  – 7.07.2017 г.

Необходими документи:

  • Заявление по образец
  • Свидетелство за завършено основно образование – оригинал
  • Медицинско удостоверение, заверено от психодиспансера
  • Удостоверение за преместване
  • Характеристика на ученика

Задочна форма на обучение /изисква се завършен 8-ми клас/ и придобиване на трета степен на професионална квалификация: Приемане на документи и записване – първи етап до 5.07.2017 г.

Професия: Техник-технолог в дървообработването
Специалност: Мебелно производство